OM SUBTERRA


SBT Sverige AB skapades 2014 då tjeckiska Subterra a.s. etablerade en verksamhet i Sverige. Vi utgår från vårt kontor i Solna och täcker hela Sverige. Verksamheten är fokuserad på allt undermarksbyggande, men kärnkompetensen ligger i tunnelbyggande genom konventionell borrning och sprängning. Vi har utfört och genomför projekt på Förbifart Stockholm och har fler kontrakt för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana, där det största är huvudkontraktet för delen Akalla-Veddesta med två stationer.

Subterra a.s. är ett bygg- och anläggningsföretag som sedan 2004 ingår i Metrostav koncernen. Den geografiska hemmamarknaden är Tjeckien men företaget verkar även på den internationella marknaden, främst i centrala Europa.

SBT Sverige AB omsatte 1 554 miljoner SEK år 2021 och hade 157 medelantal anställda. För 2022 beräknas omsättning bli ca 1 500 miljoner SEK. Vi är i grunden en svensk organisation med stöttning av slovakisk och tjeckisk personal när vi som nu har stor orderstock.

Mer information om våra värderingar nedan samt i vår hållbarhetsrapport, våra leverantörer får gärna läsa vår inköpspolicy. Hur vi hanterar personuppgifter kan ni hitta i vår integritetspolicy. Här hittar du SBTs årsredovisning.

För SBT SVERIGE AB är det mycket viktigt att rapportering görs av missförhållanden kring händelser/ageranden som strider mot lag eller där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Om du uppmärksammar missförhållanden som allvarligt kan skada vår verksamhet eller anställda kan du anmäla detta på två sätt:

• Alternativ 1: Rapportera till en chef inom SBT SVERIGE AB eller till företagsledningen.
• Alternativ 2: Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget för visselblåsning enligt instruktionen nedan:

RAPPORTERING görs skriftligen via webbsidan wb.2secure.se eller muntligen via telefon på +46 (0)77 177 99 77.

Vid rapportering ska du uppge den företagsunika koden sbt954 för att identifiera att anmälan avser SBT SVERIGE AB.

För ytterligare information se bolagets Visselblåsarpolicy.


VÄRDEORD


• Engagemang - Vi är positiva, kreativa och delaktiga.

• Samhällsutveckling - Vi står för hållbart infrastrukturbyggande.

• Professionella - Vi är seriösa och kunniga gentemot våra intressenter.

• Respekt - Vi har respekt för varandra och våra yrkesroller.

• Integritet - Vi står för det vi gör.

• Tillit - Vi litar på varandra och vi tar ansvar.

UPPFÖRANDEKOD


1. Vi följer alltid svensk lag, praxis och god sed på svensk arbetsmarknad. Vi följer den svenska arbetsrättens lagar, förordningar och kollektivavtal som reglerar arbetstider, löner och varje medarbetares rätt till ett korrekt anställningskontrakt. Om specifik paragraf ej föreligger gäller praxis eller god sed på arbetsmarknaden för företagets handhavande. Genom att verka enligt lag i både teori och i praktik förhindrar vi aktivt misstankar om eventuella felaktigheter.

2. Engagemang, samhällsutveckling, professionalism, respekt, integritet och tillit är våra grundläggande gemensamma värderingar. Vi strävar ständigt efter att skapa en säker, kreativ och hälsosam arbetsmiljö. Vi agerar alltid respektfullt, med engagemang och vi bygger relationer baserade på professionalism. Vi samarbetar med aktörer som är kvalificerade och pålitliga. Vi betalar skatter, socialförsäkring, sjukförsäkring och andra obligatoriska betalningar i rätt tid.

3. Kundens åsikt är viktig men aldrig på bekostnad av åsidosättande av etiska eller juridiska normer. Vi tolererar inte korruptioner eller orättvisa villkor. Vi tillhandahåller eller accepterar inte några betalningar eller ersättningar som kan leda till uppträdande i strid med lag eller etiska normer. Vi samarbetar bara med parter med vilka vi inte har någon intressekonflikt och vars ekonomiska medel kommer från legitima källor. Vi uppmärksammar informationssäkerhet och dataskydd enligt lag.

4. Vi utgår från vårt samhällsansvar till medborgare i Sverige. Vi strävar efter att minimera negativa effekter av vår bygg- och affärsverksamhet på miljön och vår omgivning. Vi respekterar behov och intressen hos fysiska och juridiska personer utanför SBT Sverige AB. Vi hedrar arv från tidigare generationer och vi agerar ansvarsfullt med framtida generationer i åtanke.

5. Vi respekterar våra kollegors rättigheter och skyldigheter. Vi tillåter inte något diskriminerande beteende. Vi garanterar lika möjligheter för människor oavsett kön, färg, etnicitet, nationalitet, religion eller andra olika egenskaper. Vi tolererar inte trakasserier eller diskriminering. Vi agerar med hänsyn, särskilt när det gäller handikappade, allvarligt sjuka, äldre och familjer med barn.

6. Vi tillåter inte någon konflikt mellan personliga intressen och SBT Sverige AB:s intressen. Vi skyddar rörliga och immateriella tillgångar såväl som immateriella rättigheter som våra egna. Vi underhåller noggrant alla rörliga tillgångar, fast egendom, immateriella rättigheter och konfidentiell information från SBT Sverige AB. Affärsbeslut får aldrig påverkas av enskilda, familje- eller vänskapsintressen.

7. Vi accepterar inte moralisk avvikelse. Det är varje medarbetares ansvar att respektera och följa värdegrunden för SBT Sverige AB. Vid indikation av brott mot koden meddelar vi den berörda medarbetaren om sitt oacceptabla uppförande. Vi informerar också lämplig överordnad, företagets projektchef och VD. Åtgärder mot alla som anmält frånträdelsen av vår värdegrund eller hjälpt till att avslöja det är oacceptabla. Genom att göra detta förhindrar vi eventuella skador, straffrättsliga och juridiska, samt moraliska sanktioner mot SBT Sverige AB och alla ärliga medarbetare i företaget.

KONTAKT


Ring oss:
+46 76 13 44 027

Besöksadress:
SBT Sverige AB
Frösundaviks Allé 15
169 70 Solna

Leverantörsadress:
SBT Sverige AB
INX1053-001
831 90 Östersund

Faktura via e-post:
INX1053-001@pdf.scancloud.se
Bifoga fakturan som PDF-fil och endast en fakturafil per e-post. Eventuell bilaga ska ligga i samma fil.

Faktureringsadress & leverantörsinformation

Faktura via e-faktura:
GLN: 7365590225596

Frågor gällande fakturor skickas till: ekonomi@sbtsverige.se

REKRYTERING

Rekrytering innebär anställning. Likt alla bolag står vi, SBT Sverige AB, varje år i ett antal sådana. Både på yrkesarbetarnivå och tjänstemannanivå. Antalet rekryteringar varierar beroende på var i respektive projekt vi befinner oss och medarbetarna är därför olika många. Men även om vi inte har en aktiv process vid det tillfälle du letar efter nytt arbete så tveka inte att skicka oss en spontanansökan till rekrytering@sbtsverige.se.

FERIEARBETE

Har du pågående utbildning inom bergarbete och ser din framtid inom anläggningsbranschen? Söker du sommarjobb? Då är givetvis välkommen att skicka en ansökan! Däremot har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda sommarjobb på tjänstemannanivå.

PRAKTIK

Praktik är en god möjlighet att lära sig om verkligheten och skall således möjliggöras. Det är vår generella uppfattning. Men beroende på inom vilket område du önskar att praktisera görs en bedömning i förhållande till medarbetarresurser. Av erfarenhet har vi större möjlighet att ge praktik på yrkesarbetarnivå och när en ansökan kommer för vi en dialog till projekt- och individnivå. Dels handlar det om var vi är i projektet, men även handlar det om att vi gör en personbedömning genom att alltid träffa den tilltänkta praktikanten. Detta för att vi alltid är måna om att ta in resurser som har rätt inställning till arbetet. För kanske leder praktiken till en rekrytering så småningom.

EXAMENSARBETE

Inför varje examen under vårterminen, tar vi emot förfrågningar om att genomföra sitt examensarbete hos oss. Det är naturligtvis roligt att blivande ingenjörer vänder sig till SBT Sverige AB och det vill vi bejaka i den mån vi kan. För examensarbete gäller snarlika förhållanden som praktik. Beroende på status på våra projekt, kan vi erbjuda detta om man har, med en viss diskussion, ett klart syfte för vad man vill undersöka. Men givetvis skall syftet också vinkla vad i projektet som skulle ha ett behov av att utredas. Dessutom ser alla organisationer olika ut, detta innebär att uppdelningen på ett specifikt område kan skilja sig från ett projekt/företag till ett annat. Detta innebär att vissa områden är outsourcade på underentreprenörer men andra inte. Denna diskussion genomförs med respektive projektchef och därigenom tas ett beslut om examensarbete hos oss är aktuellt.


SBT Sverige AB
559022-5594
INX1053-001
831 90 Östersund
Besöksadress:
Frösundaviks Allé 15
169 70 Solna